Orientació educativa

QUI HI HA?

L’equip d’atenció a la diversitat i orientació educativa del centre està format pels següents professors:

 • Psicopedagogues:
  •  Núria Vallduriola.
  • Rosa Mª Trigo.
  • Virtu Jiménez

Psicopedagog: Manel Merino.

Mestra de Pedagogia Terapèutica: Manuela Hervás.

Aula d’acollida: Ferran Valero.

Psicopedagoga de l’EAP: Lola Calzada.

Per tal de dur a terme una millor atenció individualitzada cada psicopedagog assumeix els següents nivells i grups:

 • 1r. d’E.S.O.:   Manel Merino, A. I. i cotutor. Manuela Hervás atenció NEE.
 • 2n. d’E.S.O.:   Manuela Hervás A.I. i cotutora
 • 3r. d’E.S.O.:   Rosa Mª Trigo A. I. i Manuela Hervás atenció NEE
 • 4t.  d’E.S.O.:   Virtu Jiménez A.I. (4-A) i cotutora. Manel Merino A. I.
 • Batxillerat:      Núria Vallduriola
 • Cicles Formatius: Núria Vallduriola
 • Aula d´Acollida:  Ferran Valero.

A QUI VA DIRIGIT?

D’acord amb la normativa, a la diversitat que es presenta al centre i prioritàriament, als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) que requereixen una atenció més individualitzada derivades de disminucions o d'altres circumstàncies personals que, per les seves característiques, necessitin seguir un tipus d'escolarització específica que suposi adaptacions o modificacions significatives del currículum i, com a conseqüència, atenció específica, sigui en petit grup o, excepcionalment, de forma individual (PI) Plans individualitzats. També atencions a les necessitats físiques amb suport d’un auxiliar d’educació especial (vetllador/a) o la coordinació amb diferents institucions necessàries.

 

QUE ES FA / QUINES FUNCIONS TENEN?

 Atenció individualitzada, mitjançant la derivació per part dels tutors a l’equip psicopedagògic.

- Entrevistes individuals (inicials i de seguiment).

- La derivació del casos que ho requereixin als serveis externs.

- Coordinació amb altres serveis que facin seguiment d’aquests alumnes, com ara l’EAP ( Equip d’Atenció Psicopedagògica), els Serveis Socials, UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) , EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència), CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil), Hospital de Dia.

Funció docent pròpia de les matèries instrumentals i a la preparació i selecció del material que aquesta funció comporta.

L’equip psicopedagògic està obert a col·laborar amb el professorat del centre en la preparació dels recursos i materials adequats als alumnes que ho requereixin.

 • Seguiment dels alumnes amb necessitats educatives especials.
 • Establiment de criteris per a l’agrupament d’alumnes.
 • Establiment de criteris i estratègies organitzatives per atendre la diversitat.
 • Coordinació d’accions exteriors referents al Centre.
 • Coordinació de la prevenció d’absentisme.
 • Orientació en les etapes de transició:
  • De Primària a Secundària
  • Itineraris de 3r a 4t ESO.
  • Orientacions a 3r i 4t ESO
  • De Batxillerat
  • De CFGS (Cicles Formatius de Grau Superior)

 

COM S’ORGANITZA I ES COORDINA?

 • Les atencions individualitzades a través dels fulls de derivació psicopedagògiques a demanda de tutors, equip docent i/o directiu.
 • Comissió d’atenció a la diversitat (CAD); aquesta comissió es reuneix 2 hores a la setmana; en aquesta comissió intervenen el departament d’orientació (amb tots els seus membres), un representant de l’EAP i la direcció del centre.
 • Aquesta comissió realitza propostes d’intervenció amb les diferents necessitats dels alumnes i s’encarrega de realitzar el seguiment amb els serveis externs que hi participen en aquesta tasca educativa: UEC, HD, CSMIJ, EAIA, SS, i Serveis Privats.
 • Comissió social ( es reuneix una vegada al mes) pels casos de situacions SCD (socials i culturals desfavorides). Hi participen: el Departament d’Orientació, els Serveis Socials, EAP, Treballador/a Social de l’EAP, la Tècnica d’Absentisme Municipal.
 • Aula d’Acollida; s’atenen les necessitats educatives que tenen els joves nouvinguts al nostre país, que han de realitzar un aprenentatge intensiu de la llengua vehicular, per tal d’afavorir el seu procés d’ensenyament.
 • PQPI (Programa de Qualificació Professional Inicial). Atén joves sense la titulació d’ESO. Permet assolir competències de nivell 1 de la Formació Professional i accedir a la formació d’adults per obtenir la titulació en ESO.
 • Projecte òrbita, està adreçat a joves amb problemes educatius, i se’ls planteja la possibilitat d’una estada formativa a empreses reals per tal que adoptin unes responsabilitats i adquireixin les competències bàsiques que a l’aula no poden aconseguir. Neix en resposta a un tipus de diversificació curricular; es pretén interaccionar directament entre el món educatiu i el món de l’empresa i es garanteix un apropament dels alumnes a un àmbit més pràctic i productiu com pot ser el de l’empresa.
 • Classes de reforç, es fan classes a aules amb un número reduït d’alumnes, com a màxim 10, en la que es treballa de forma més individualitzada per tal de cobrir els coneixements bàsics necessaris a cada matèria.
 • Servei de socialització i préstec: per alleugerir la despesa econòmica que suposa l’adquisició del material per a les famílies i fomentar valors com la responsabilitat, tots els alumnes gaudeixen de part del material de forma socialitzada. El préstec, a més, permet a certes famílies que les dificultats econòmiques no esdevinguin una barrera per a l’aprenentatge dels alumnes.
 • PI (plans individualitzats), s’adapten les matèries en funció de les necessitats educatives del jove.
 • Convivència i mediació, el centre té un servei de mediació escolar entre iguals.